Variaoivaa oppimista

On Erasmus+ -rahoituksella toteutettava opiskelijoiden- ja asiantuntijoiden kansainvälinen liikkuvuushanke.

Hankkeen tavoitteena on:
1. Kehittää projektimuotoista opetusta, ohjausta ja oppimista
2. Kehittää opettajien ja muun henkilöstön taitoja toimia kansainvälisessä tiimissä
3. Kehittää opiskelijoiden taitoja toimia kansainvälisissä yhteistyöprojekteissa

Miksi projektioppimista?

Monesti työpaikoilla työtehtävät koostuvat erilaisista projekteista, joiden tuloksena on tuote tai palvelu, jota voidaan jakaa tai myydä asiakkaalle. Osa opiskelijoiden ammatillista osaamista on projekteissa toimiminen. Työelämä edellyttää sinne siirtyviltä ammatillisen koulutuksen opiskelijoilta ammatillisen osaamisen lisäksi elinikäisen oppimisen avaintaitoja: kykyä jatkuvaan oppimiseen, sisäiseen yrittäjyyteen, tiimityöskentelyyn ja ongelmien ratkaisuun. Kansainvälistyvät työmarkkinat arvostavat kykyä toimia kansainvälisissä tiimeissä. Erityinen kansainvälisyyteen liittyvän osaamisen kehittyminen auttaa opiskelijoita tulevaisuudessa ja vahvistaa heidän ammatti-identiteettiään sekä kielellistä ja kulttuurista osaamista.

Ulkomailla suoritettavat työssäoppimis- ja asiantuntijajaksot ovat osa Varian perustoimintaa, jossa projektioppiminen on yksi opettajuuden, ohjauksen sekä oppimisen muoto. Opiskelijoiden jaksot ovat tutkinnon perusteiden mukaisia ja arvioinnin kohteet ja kriteerit noudattavat opetussuunnitelmassa määriteltyjä tavoitteita osana opiskelijan henkilökohtaista opintopolkua.

Ammatillinen koulutus ja opettajien tehtävät ovat voimakkaassa muutostilassa. Työelämän nopeat muutokset ja ammatillisen koulutuksen rahoitusmuutokset vaikuttavat opetuksen ja ohjauksen järjestelyihin, jolloin opettajilta vaaditaan uudenlaisen opettajuuden omaksumista:
Opettajat tarvitsevat uudenlaista osaamista ohjatessaan opiskelijoita hankkimaan työelämän edellyttämiä tietoja, taitoja ja osaamista. Perinteisten opetus- ja ohjaustaitojen lisäksi opettajien on osattava huomioida opiskelijoiden yksilölliset oppimisen tavat ja uratavoitteet. Oppimisympäristöt muuttuvat entistä työelämälähtöisemmiksi ja opettajien on osattava suunnitella ja toteuttaa opetus- ja ohjaus erilaisissa ympäristöissä.

Projektioppiminen on uudenlainen tapa järjestää oppimisympäristö ja se edellyttää opettajilta uusia opetuksen suunnittelun sekä organisoinnin, toteutuksen ja arvioinnin taitoja.

Projektissa tuotettu Projektioppimisen malli.